Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco”

Drodzy członkowie CNE Don Bosco,

działając z upoważnienia Zarządu, działając na podstawie §20 ust. 7 statutu  Stowarzyszenia Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco (dalej: „Stowarzyszenie”) niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej: „Zebranie”) na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Grunwaldzkim z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zebrania;

2) wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej i protokolanta;

3) stwierdzenie ważności zwołania Zebrania i możliwości    podejmowania przez Zebranie wiążących uchwał;

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020;

5) podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020;

6) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020;

7) udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020;

8) przyjęcie rezygnacji Prezesa Zarządu;

9) wybór członków zarządu nowej kadencji;

10) wybór członków komisji rewizyjnej nowej kadencji;

11) wolne wnioski;

12) zamknięcie obrad Zebrania.

Ponadto informuję, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania, każdy członek zwyczajny, członek Zarządu lub Komisja Rewizyjna mogą zgłaszać uwagi do porządku obrad Walnego Zebrania Członków i zgłaszać sprawy do porządku obrad Walnego Zebrania. Zarząd zobowiązany jest umieścić te sprawy w porządku obrad i wysłać nowy porządek obrad przed planowaną datą Walnego Zebrania (§20 ust. 9 Statutu).

Pouczam o możliwości wyznaczenia pełnomocnika w przypadku braku możliwości uczestniczenia na Zebraniu. Pełnomocnikiem może być wyłącznie inny członek zwyczajny Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów Stowarzyszenia. Jeden członek zwyczajny może być pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego (§20 ust. 14-15 Statutu).

pozdrawiam,

Adam Bijas

Sekretarz CNE Don Bosco