Zwyczajne Walne Zebranie Członków CNE Don Bosco – 13.10.2022 r., g. 19.00, pl. Grunwaldzki 3

CNE Logo

Drodzy członkowie CNE Don Bosco,

działając z upoważnienia Zarządu, działając na podstawie §20 ust. 7 statutu  Stowarzyszenia Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco (dalej: „Stowarzyszenie”) niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej: „Zebranie”) na dzień 13 października 2022 r. (czwartek) o godzinie 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Grunwaldzkim z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Zebrania;
 2. wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej i protokolanta;
 3. stwierdzenie ważności zwołania Zebrania i możliwości podejmowania przez Zebranie wiążących uchwał;
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2021;
 5. podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 6. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok obrotowy 2021;
 7. udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok obrotowy 2021;
 8. wybór członków zarządu nowej kadencji;
 9. wybór członków komisji rewizyjnej nowej kadencji;
 10. wolne wnioski;
 11. zamknięcie obrad Zebrania;

Ponadto informuję, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania, każdy członek zwyczajny, członek Zarządu lub Komisja Rewizyjna mogą zgłaszać uwagi do porządku obrad Walnego Zebrania Członków i zgłaszać sprawy do porządku obrad Walnego Zebrania. Zarząd zobowiązany jest umieścić te sprawy w porządku obrad i wysłać nowy porządek obrad przed planowaną datą Walnego Zebrania (§20 ust. 9 Statutu).

Pouczam o możliwości wyznaczenia pełnomocnika w przypadku braku możliwości uczestniczenia na Zebraniu. Pełnomocnikiem może być wyłącznie inny członek zwyczajny Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów Stowarzyszenia. Jeden członek zwyczajny może być pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego (§20 ust. 14-15 Statutu).

pozdrawiam,

Adam Bijas

Prezes Zarządu CNE Don Bosco